China University of Geosciences (Beijing)

แชร์หน้านี้ Line

ที่ตั้ง : เมืองปักกิ่ง

China University of Geosciences (ปักกิ่ง) ได้รับการพัฒนาในปี 1952 โดยการรวมตัวของ Departments (Departments) of Geology จาก Peking University, Tsinghua University, Tianjin University และ Tangshan Railway Institute เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยโดยมีธรณีวิทยา ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเป็นคุณลักษณะหลัก ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วรรณคดี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ สองสาขาวิชา ได้แก่ ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และวิศวกรรมธรณีวิทยา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการระดับชาติ  "Double First-Class" “985 ”และ"211” ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 CUGB ได้ก่อตั้งขึ้นในฐานะความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่ดินและทรัพยากร นอกจากนี้ CUGB ยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักของจีนในการให้ความรู้แก่นักวิจัยทางธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

รางวัลเด่นของมหาวิทยาลัย  

-สาขาวิชาธรณีศาสตร์, วิศวกรรม, สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา, วัสดุศาสตร์,

 เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าสู่ 1% แรกของโลก ESI

-Top 60 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน

-มีความร่วมมือกับกระทรวงที่ดินและทรัพยากรของจีน

ค่าสมัคร 500 หยวน

ค่าเทอม 26,000-42,000 หยวน/ปี

ค่าที่พัก 1,200-1,500 หยวนต่อเดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะห้อง