หน้าแรก » ข่าวสาร » เรียนภาษาจีนระยะสั้น

เรียนภาษาจีนระยะสั้น

แชร์หน้านี้ Line

 

เรียนภาษาจีนระยะสั้น

Zhejiang University

มหาวิทยาลัย เจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลยั มีชื่อเสียงระดบั ชาติ ก่อต้งั ข้ึนในปี พ.ศ. 2440 โดยใน ตอนแรกเป็ นที่รู้จักกันในช่ือ "Qiushi Shuyuan" (Qiushi Academy) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยที่สุดแห่งหน่ึงที่ก่อตั้งข้ึนในประเทศจีน

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มีสาขา ปรัชญาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การจัดการ วิศวกรรมการ เกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเปิดหลกั สูตร113สาขาสาหรับการศึกษาระดบั ปริญญาตรีและเปิดหลักสูตร324สาขาในระดบัปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่ในใจกลางมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีเมืองหางโจวท่ีสวยท่ีสุดและ อาหารเจ้อเจียงชั้นเลิศนักศึกษาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะได้เพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมท่ียอดเยยี่มและอาหารจีนรสเลิศ

Beijing University of Technology (BIT)

ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ.2483 BITเป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เปิด หลักสูตรนานาชาติที่มุ่งเน้นการวิจัยโดยมุ่งเน้น ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นมหาวิทยาลยัชุดแรกที่เปิด บัณฑิตวิทยาลัย และได้รับทุนพิเศษจากรัฐบาลกลาง BITยังเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัย “211Project" ระดับชาติที่ ได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐ 

BITได้รับการระบุไว้ใน"โครงการ985"ในปีพ.ศ.2543ซึ่งได้รับความสาคัญ จากคณะกรรมการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ(COSTIND)กระทรวงศึกษาธิการ(MOE)และ รัฐบาลเทศบาลปักกิ่งBITผ่านการประเมิน"หลักสูตรปริญญาตรีดีเด่น"ในปี2542

 

 

Dongbei University of Finance and Economics

ก่อตั้ง ข้ึนเมื่อ ค.ศ.1952 มีความโดดเด่นทางด้านการ สอนเศรษฐศาสตร์,การเงิน,และการคลัง

ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นภูเขาและด้านหลังมหาวิทยาลัยสามารถเดินไปชายหาดได้ บริเวณรอบๆของมหาวิทยาลัยมี สิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เกต ไปรษณีย์ เป็ นต้นหลักสูตรสาหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดตั้งข้ึนโดยแผนกนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี ค.ศ. 1988 มีนักศึกษา ต่างชาติจากหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นน เกาหลี อเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมันนี ไทยเป็นต้น โดยนักเรียน ต่างชาติส่วนใหญ่เลือกเรียน หลักสูตรภาษาจีนทั้งแบบระยะสั้นนและระยะยาว ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้ เปิดสอนปริญญาตรีทางงด้านBusinessภาคภาษาอังกฤษอีกด้วยรวมทั้งเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ทางด้านธุรกิจจีน (BCT) อีกด้วย

หลักสูตร Chinese Language & Business Chinese (หลักสูตรระยะยาว) ค่าเทอม 16,500 หยวนต่อปี

ค่าสมัคร 680 หยวน 

วิชาเลือก ได้แก่ 

• Chinese Pronunciation

• Chinese Calligraphy
• Chinese Characters Reading and Writing

• Newspaper Reading

• Chinese Folklore
• Economic Reading

• Chinese Cooking

• Martial Arts
• Erhu (Chinese traditional music instrument)

***หลักสูตรมุ่งเน้นฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีน
***เรียนหลักสูตรนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะหาไปดูงานที่บริษัทท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน และ มีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกใช้ภาษาจีน 

หลักสูตร Chinese Language & Business Chinese ( หลักสูตรระยะสั้น และ ซัมเมอร์แคมป์ )

ค่าเทอม 1,600 หยวน สำหรับ1สัปดาห์

              2,200 หยวน สาหรับ2สัปดาห์

              2,600 หยวน สาหรับ3สัปดาห์

              3,000 หยวน สาหรับ4สัปดาห์ 

ค่าสมัคร 580 หยวน
***หลักสูตรเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้นและการฟังพูด อ่านเขียนภาษาจีน 

Ocean University of China

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2467 Ocean University of China เป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการระดับการศีกษาของสภาแห่งรัฐเพื่อมอบปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้หมอบต่ำแหน่งทางวิชาการทั้งหมดรวถึง อาจารย์ และปรญิญาเอกหัวหน้างาน

ปัจจุบันมหาวทิยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี69หลักสูตร ที่บริหาร ภายใน 22 วิทยาลัยและหน่วยงาน 13 ระดับแรกและระดับที่สอง 80 ปริญญาเอกเช่นเดียวกับ 34 ระดับแรก และระดับที่สอง192หลักสตูรปรญิญาโท ที่มีการเสนอ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสถานีวิจัยสำหรับปริญญาเอกอีก 12 แห่ง

หลักสตูรเรียนภาษาจีนระยะสั้น Chinese language program 

ระยะเวลาทเี่รียนคือ 1ปี 

รับอายุตั้งแต่16-60ปี