หน้าแรก » ข่าวสาร » ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

แชร์หน้านี้ Line

โครงการทุนการศึกษา (ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น)

โครงการทุนการศึกษา  ประจำปี 2021  มหาวิทยาลัยในโครงการทุนทั้งหมด 8 แห่ง

1.China university of petroleum

       - ทุนค่าเทอม (ระดับปริญญาตรี)

       - ทุนค่าเทอม และหอพัก (ระดับปริญญาตรี)

      - ทุนค่าเทอม, หอพัก และเงินเดือนของ ป. ตรี 2,500 หยวน/เดือน , ป.โท3,000  หยวน/เดือน   และ ป. เอก 3,500 หยวน/เดือน

2. Ningbo university

      -  ทุนค่าเทอม    (ระดับปริญญาตรี ,โท และเอก )

      - ทุนค่าเทอม เเละหอพัก  (ระดับปริญญาตรี ,โท และเอก )

      - ทุนค่าเทอม หอพัก เเละเงินเดือน 6,000 หยวนต่อปี (ระดับปริญญาโท เเละเอก)

3. Tianjin university

       - ทุนค่าเทอม เเละเงินเดือน 1,400 หยวนต่อเดือน เทียบเท่าหอพัก (ระดับปริญญาตรี)

      - ทุนค่าเทอม ค่าหอพัก  เเละเงินเดือน 3,500 หยวนต่อเดือน  ( ระดับปริญญาเอก )

4. Zhejiang normal University

      - ทุนค่าเทอม (ระดับปริญญาตรี, โท, เอก)

      - ทุนค่าเทอม และหอพัก (ระดับปริญญาตรี, โท, เอก)

5. Central university of finance and economics

      - ทุนค่าเทอม, หอพัก และเงินเดือนของ (ป.โท 3,000  หยวน/เดือน   และ ป. เอก 3,500 หยวน/เดือน)

6. Dali university

      - ทุนค่าเทอม, หอพัก และเงินเดือนของ ป. ตรี 800 หยวน/เดือน

7. Southwest university of finance and economics

      - ทุนค่าเทอม (ระดับปริญญาตรี)

       - ทุนค่าเทอม และหอพัก (ระดับปริญญาตรี)

       - ทุนค่าเทอม, หอพัก และเงินรายเดือน ระดับ ป. ตรี 1,200 หยวน/เดือน , ป.โท 1,500  หยวน/เดือน   และ ป. เอก 1,800 หยวน/เดือน

8. Central china normal university

        - ทุนค่าเทอม (ระดับปริญญาตรี)

        - ทุนค่าเทอม, หอพัก และเงินรายเดือน ระดับ ป. ตรี 2,500 หยวน/เดือน , ป.โท 3,000  หยวน/เดือน   และ ป. เอก 3,500 หยวน/เดือน

หมายเหตุ : หากมีมหาวิทยาลัยไหนที่ให้ทุนการศึกษาเหมือน 8 มหาวิทยาลัย นี้ ต้องเก็บค่าโครงการเช่นกัน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครโครงการ

ประเภททุน

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

รวมทั้งหมด

ค่าเทอม

45,000

55,000

20,000

120,000

ค่าเทอม และหอพัก

45,000

85,000

20,000

150,000

ค่าเทอม หอพัก และเงินเดือน

75,000

100,000

25,000

200,000

 

เงื่อนไข และการชำระเงิน

1.นักเรียนสามารถเลือกได้ 3 มหาวิทยาลัยในการสมัครทุนโดยจะสมัครครั้งละ 1มหาวิทยาลัย หากสมัครไม่ติดเลย ทางบริษัทจะคืนค่ามัดจำโครงการในส่วนแรกที่ชำระมา โดยจะหัก 5,000 บาทไว้เป็นค่าสมัครมหาวิทยาลัย
2.หากสมัครทุนแล้ว นักเรียนได้ทุนแล้วไม่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุน
3.นักเรียนต้องชำระค่างวดที่ 2 ภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากที่ได้รับใบตอบรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
4.นักเรียนต้องชำระงวดที่ 3 ภายใน 2 อาทิตย์ หลักจากที่ได้รับใบ jw202 จากมหาวิทยาลัย
5.หากนักเรียนไม่ชำระค่าโครงการตามกำหนด สถาบันสามารถยกเลิกทุนกับมหาวิทยาลัยทันที
6.หากเอกสารมีการปลอมแปลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุน
7.ค่าโครงการรวมค่าวางแผนเลือกมหาวิทยาลัย ค่าสมัคร ตามใบตอบรับ จองหอพัก รับส่งที่สนามบิน และดูแลตลอดหลักสูตร
8. นักเรียนทุนต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
9.มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์พิจารณาทุนระหว่างปี หากนักเรียนไม่รักษาระดับผลการเรียนตามระเบียบของนักเรียนทุน มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกทุนในปีนั้นๆทันที
10.กรณีที่นักเรียนทุนมีผลการเรียนระหว่างปีไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและถูกยกเลิกทุน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ามัดจำทุนและโครงการ
11.เงื่อนไขการให้ทุนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และรัฐบาลจีน CASC เป็นเพียงคนแนะนำในการสมัครเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ในการให้ทุนหรืออำนาจในการตัดสินทุนใด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------