หน้าแรก » ข่าวสาร » ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน CASC ที่สอบใบประกอบโรคศิลป์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน CASC ที่สอบใบประกอบโรคศิลป์

แชร์หน้านี้ Line

CASC ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบใบประกอบโรคศิลป์ผ่าน โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านให้ทั้งหมด 3 ใบ ถึงจะเป็นหมอได้ จากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา นักเรียนที่ไปเรียนแพทย์ MBBS ที่ประเทศจีน ก็สามารถสอบผ่านกันได้เช่นกัน สำหรับนักเรียนที่อยากไปเรียนเเพทย์ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ก็ตามอย่าลืมเช็คว่ามหาวิทยาลัยตนเองได้รับการยอมรับจากเเพทยสถาแล้วหรือยัง

นักศึกษาที่ผ่านใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของไทยขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ปีที่เข้าเรียน

มหาวิทยาลัย

สอบผ่านใบประกอบโรคศิลป์/ขั้นตอน

1

น.ส จารุวรรณ  ทองวงษ์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2

2

นาย หฤษฎ์ อี้งปัญสัตวงศ์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2

3

นาย มนัสชัย แซ่ลิ้ม

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2

4

น.ส จิราภา  ปุลิเวศินทร์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2

5

นาย วีระพล พฤกษานนทชัย

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2  และขั้นที่ 3

6

น.ส นลินดา จีระผดุงเกียรติ

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2  และขั้นที่ 3

7

น.ส พรนภัส ชัยวงศ์วุฒิกุล

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2  และขั้นที่ 3

8

น.ส ลักษณ์ณรี พูลพิทักษ์

2551

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2  และขั้นที่ 3

9

น.สว่านขวัญ บัญชาดิฐ

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 2

10

น.ส ภคณาพร  จงจิตรไพศาล

2555

Zhejiang University

ขั้นที่ 2

11

นายติศรณ์ โรจนศนณ์

2557

Nanjing Medical University

ขั้นที่ 2

12

น.ส.ณัฐกฤตา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล

2557

Nanjing Medical University

ขั้นที่ 2

 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ปีที่เข้าเรียน

มหาวิทยาลัย

สอบผ่านใบประกอบโรคศิลป์/ขั้นตอน

1

น.ส จารุวรรณ  ทองวงษ์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

2

นาย หฤษฎ์ อี้งปัญสัตวงศ์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

3

นาย มนัสชัย แซ่ลิ้ม

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

4

น.ส จิราภา  ปุลิเวศินทร์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

5

นาย วีระพล พฤกษานนทชัย

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

6

น.ส นลินดา จีระผดุงเกียรติ

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

7

น.ส พรนภัส ชัยวงศ์วุฒิกุล

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

8

น.ส ลักษณ์ณรี พูลพิทักษ์

2551

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

9

น.สฐิติพร  กาญจนฤกษ์

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

10

น.สฐิตาภา  พานทอง

2555

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

11

น.สว่านขวัญ บัญชาดิฐ

2553

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

12

น.ส วัชรีญา หงษ์ดำเนิน

2554

Zhengzhou  university

ขั้นที่ 1

13

น.ส แพรพิไล  พิริยะประทานคุณ

2556

Zhejiang  university

ขั้นที่ 1

14

นาย สิรภพ  ปุจฉาการ

2556

Zhejiang  university

ขั้นที่ 1

15

นาย ธนพัฒน์ สงฆ์เจริญ

2556

Zhejiang  university

ขั้นที่ 1

16

น.ส สุธาสินี   รัตนาภิรัต

2556

Zhejiang  university

ขั้นที่ 1

17

นางสาว ณัฐวิภา เอี๊ยวชัยพร

2558

Sun Yat Sen Univerity

ขั้นที่ 1

18

นายสรวิศ เวศกิจก

2558

Sun Yat Sen Univerity

ขั้นที่ 1

19

นายเสฏฐวัฒน์ โอฬารรักษ์

2558

Sun Yat Sen Univerity

ขั้นที่ 1

18

น.ส. ณัฐศิมา  หงษ์เวียงจันทร์

2557

Nanjing MedicalUniversity

ขั้นที่ 1

19

น.ส.ไปรยา  มีชัย

2557

Nanjing MedicalUniversity

ขั้นที่ 1

20

นายศักดา ภาวศุทธิพันธุ์

2557

Nanjing MedicalUniversity

ขั้นที่ 1

21

น.ส. ชนนิภานันท์  ฤทธิ์ศิริรัฐ

2557

Nanjing MedicalUniversity

ขั้นที่ 1

22

นายติศรณ์ โรจนศรณ์

2557

Nanjing MedicalUniversity

ขั้นที่ 1

23

น.ส. ณัฐกฤตา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

2557

Nanjing MedicalUniversity

ขั้นที่